در این محصول عکس با دقت بالا روی تخته با ضخامت ۸ میلی متر چسبانده می شود. شما می توانید یک عکس را به تعداد دلخواه در یک نما بصورت چیدمان منظم چاپ کنید.

زمان آماده شدن این محصول یک روز کاری می باشد.

در این محصول عکس با دقت بالا روی تخته با ضخامت ۸ میلی متر چسبانده می‌شود. شما می توانید یک عکس را به تعداد دلخواه در یک نما بصورت چیدمان منظم چاپ کنید.