چاپ قاب پایه دار فقط در ابعاد ۱۰ * ۱۵ انجام میشود. شما می توانید عکس مورد نظرتان را برای ما با کیفیت مناسب ارسال کنید. در قسمت توضیحات مناسبت خاصی را مدنظرتان است قید کنید تا عکستان طبق خواسته شما چاپ شود.

چاپ قاب پایه دار فقط در ابعاد ۱۰ * ۱۵ انجام میشود. شما می توانید عکس مورد نظرتان را برای ما با کیفیت مناسب ارسال کنید. در قسمت توضیحات مناسبت خاصی را مدنظرتان است قید کنید تا عکستان طبق خواسته شما چاپ شود.